Katastr nemovitostí – co o Vás ví

02.01.2022

Jistě nebude od věci, když se dozvíte, co všechno obsahuje katastr nemovitostí a proč. Přináším Vám tedy stručný výpis z pera pana Karla Večeřeho, který se tomuto tématu na ČÚZK věnuje již dlouhou dobu. 


1) Katastr nemovitostí je veřejný seznam obsahující informace o nemovitostech včetně informací o právech k nim. Právní úprava katastru nemovitostí je proto velmi úzce provázána s občanským zákoníkem, který se zápisy či výmazy z veřejného seznamu spojuje dalekosáhlé důsledky v oblasti práv k nemovitým věcem. Aby celá tato koncepce občanského práva byla funkční, musí být informace evidované v katastru nemovitostí široce dostupné.

2) Zásadu veřejnosti proto převzalo spolu s celým souborem právních předpisů občanského práva již v roce 1918 Československo. Za více než stoletou novodobou historii byla veřejnost omezena jen v evidenci nemovitostí v letech 1964 až 1992, tedy za socialismu, kdy tato evidence navazovala na velmi odlišné občanské právo a neplnila stejný účel jako za první republiky nebo v současnosti.

3) Současné občanské právo zahrnuje jako základní zásadu ochranu dobré víry toho, kdo vychází ze zápisů ve veřejném seznamu. O tento princip je opřen pořádek v evidenci právních vztahů k nemovitostem a s tím spojená ochrana vlastnického práva či bezpečnost hypotečního úvěrování, ale přispívá to také k transparentnosti trhu s nemovitostmi a financování nemovitostních transakcí.

4) Sbírka listin, na podkladě kterých byly provedeny zápisy práv v katastru nemovitostí, je součástí pozemkové evidence na našem území prakticky v nezměněné podobě od roku 1871.

5) Zajišťuje se tím zejména možnost prověřit nabývací tituly k nemovitostem a vyloučit tak případné zpochybnění nějaké následné transakce s takovou nemovitostí. Ve sbírce listin jsou tedy uloženy především kupní zástavní smlouvy a smlouvy o věcných břemenech, v menším rozsahu pak další listiny jako například usnesení soudů v dědických věcech. 

Čerpáno je z článku o dokumentech vedených na katastru nemovitostí po dědickém řízení. Je dobré vědět, co vše si o Vás mohou lidé zjistit, když dědíte. Shrnu-li to, zjistit mohou úplně celý majetek, který Vám byl v dědickém řízení přisouzen a vy nemáte jakékoli nástroje proto, aby tak učinit nemohli. Doufejme jen, že dojde brzy k úpravě legislativy, která tuto instituci narovná.